Szanowni Państwo,

w związku z trwającą epidemią koronawirusa covid19, osoby obce (w tym rodzice) wchodzą na teren szkoły tylko 

po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

Osoba wchodząca, zakrywa usta i nos oraz poddaje się procedurze mierzenia temperatury i dezynfekcji rąk.

Ze szkołą można kontaktować się również telefonicznie:  81 532 69 21 oraz
mailowo: sekretariat@osmuzlublin.pl

 

  

Szanowni Państwo!

Od dnia 25 marca 2020 roku w związku ogłoszeniem na terenie kraju epidemii choroby COVID-19 placówki oświatowe zobowiązane zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do realizacji podstawy programowej poprzez naukę zdalną.

W związku z powyższym podstawę prawną realizacji zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej określa: Ustawa z dnia14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493).

Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji opracowało rekomendacje w zakresie platform, które placówki oświatowe mogą wykorzystywać w pracy zdalnej z uczniami. Uznaje się zatem, że z braku innych jasnych wytycznych Dyrekcja szkoły zobowiązana jest uwzględnić wyłącznie narzędzia zarekomendowane przez MEN lub MC dla bezpieczeństwa korzystania z tych narzędzi.

Dyrekcja szkoły w swoich działaniach stosuje się do wytycznych oraz rekomendacji, które opracowało również Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w zakresie zgodnego z prawem oraz bezpiecznego realizowania nauki zdalnej w placówkach oświatowych. Z rekomendacji tych jednoznacznie wynika, że to dyrektor szkoły organizuje naukę zdalną w podległej sobie placówce oświatowej, wybiera narzędzia oraz odpowiada za sposób prowadzenia tej formy nauki.

To szkoła powinna zapewnić narzędzia umożliwiające nauczycielom prowadzenie zajęć zdalnych oraz bezpieczną komunikację z uczniami i rodzicami, wdrażając je kompleksowo w całej placówce. Stąd też właściwą i jedyną osobą, która nadrzędnie określa narzędzia wykorzystywane do nauki zdalnej może być jedynie Dyrektor szkoły a nie nauczyciele czy tym bardziej rodzice uczniów. Dowolność korzystania z narzędzi komercyjnych nie powinna mieć miejsca stąd też decyzja o wdrożeniu jednej dla wszystkich uczniów oraz nauczycieli platformy elektronicznej zgodnie z rekomendacjami.

Ze względu na dynamikę zdarzeń w ostatnich trzech tygodniach odbierane przez placówkę zgody rodziców na korzystanie z usług platform elektronicznych a tym samym na przetwarzanie wizerunku uczniów stały się w momencie publikacji rekomendacji MEN oraz UODO nieaktualne. Wynika to z faktu przyjęcia nauki zdalnej jako alternatywy nauki tradycyjnej w obecnej sytuacji epidemiologicznej. W pierwszej chwili gdy szkoła musiała zorganizować naukę zdalną zakładano, że korzystanie z platform będzie wyłącznie rozwiązaniem dodatkowym i wspomagającym naukę natomiast na przestrzeni ostatnich 30 dni okazuje się, że szkoły muszą przyjąć je jako główne narzędzie prowadzenia nauki zdalnej umożliwiające ocenianie pracy uczniów. W przypadku lekcji gry na instrumentach kluczowe dla oceny pracy ucznia jest jego bezpośredni kontakt z nauczycielem. W przypadku braku możliwości komunikowania się nauczyciela z uczniem brak jest możliwości oceny jego pracy co wiązać się będzie z brakiem zrealizowania w sposób właściwy podstawy programowej.

Wybierając platformę elektroniczną dyrekcja szkoły musi kierować się przede wszystkim wiarygodnością operatora, jego statusem prawnym a co najważniejsze świadczone usługi powinny być dedykowane placówkom oświatowym. Nie ma takiej możliwości by szkoła pozwoliła na korzystanie z narzędzi komercyjnych, co do których istnieją wątpliwości co do bezpieczeństwa usługi oraz aspektów prawnych i technicznych zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania a tak owe występują w sytuacji korzystania z narzędzi takich jak Messenger, Skyp czy WhatssAp, Zoom i wiele innych.

Ze względu na aspekty przetwarzania chociażby wizerunku uczniów oraz ich niezbędnych danych osobowych tak ważne jest aby dostawca usługi spełniał podstawowe wymagania prawne, gwarantował bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz spełniał wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jako Inspektor Ochrony Danych jednoznacznie stoję na stanowisku bezpiecznego, zgodnego z prawem przetwarzania danych uczniów tak aby pomimo zaistniałej sytuacji zminimalizować ryzyko ewentualnych negatywnych aspektów korzystania z platform elektronicznych. Jako szkoła zapewniamy Państwa, że dokładamy wszelkich starań aby nauczanie on-line było bezpieczne dlatego wybranie odpowiedniej platformy elektronicznej poprzedzone zostało analizą samego narzędzia oraz opinii dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania za jego pośrednictwem.

Korzystanie z narzędzi internetowych zawsze wiąże się z przetwarzaniem danych przez usługodawcę ale podstawowym zadaniem placówki oświatowej jest uregulowanie tego obszaru prawnie co daje szkole bezpośrednie narzędzia do reagowania na wszelkie incydenty bezpieczeństwa.

Podsumowując organizacja nauki zdalnej w placówce oświatowej leży w gestii dyrekcji szkoły opiera się na analizach i szacowaniu ryzyka bezpieczeństwa przetwarzania danych a narzędzia w postaci m. i. platformy G SUITE FOR EDUCATION dobrane zostały na podstawie określonych kryteriów bezpieczeństwa oraz możliwości realizacji podstawowych praw użytkowników w kontekście ochrony danych osobowych. Korzystanie z platformy G SUITE FOR EDUCATION zostało uregulowane stosownymi umowami pomiędzy dostawcą usługi a szkołą.

W związku z tym informuję Państwa, że uczniowie naszej szkoły celem realizacji obowiązku szkolnego są zobowiązani do kontynuacji nauki zdalnie za pomocą narzędzi wskazanych przez Dyrekcję szkoły do momentu zniesienia regulacji prawnych w tym obszarze.

Z poważaniem

Iwona Jankowska

Inspektor Ochrony Danych

Kancelaria Prawnicza „Pietrzyk”

 

do pobrania:

Oświadczenie Inspektora Rodo

 

 

 

Drodzy Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice.

Szkoła realizuje nauczanie, obok dziennika elektronicznego Librus, na platformie G Suite dla Szkół i Uczelni.
W razie problemów technicznych związanych z korzystaniem z platformy proszę
o kontakt z sekretariatem szkoły.

Dziękuję nauczycielom, infomatykom, uczniom i rodzicom za sprawną organizację
i wysiłek związany z wdrożeniem nowych technologii.

Z życzeniami szybkiego powrotu i zobaczenia.

Anna Mazur,

dyrektor OSM I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie.