Specyfika pracy psychologa

Specyfika pracy psychologa w szkole polega na dużej różnorodności, co wymaga od psychologa szerokiego spektrum umiejętności i podejmowanych działań. Mają one charakter:  diagnostyczny,  terapeutyczny,  psychoedukacyjny,  wychowawczy,  profilaktyczny, interwencyjny, mediacyjny i organizacyjny . Zadania podejmowane przez psychologa w szkole są złożone, gdyż dotyczą ucznia, zespołu klasowego oraz nauczycieli i rodziców . Wszystkie służą budowaniu dobrych relacji w szkole  oraz zapewnieniu adekwatnej opieki psychologicznej i wsparcia.

Praca psychologa odbywa się poprzez takie formy jak:

 1. Indywidualne rozmowy i wsparcie psychologiczne w trudnościach, kryzysach i problemach.
 2. Diagnoza psychologiczna – wstępne rozpoznania trudności i skierowanie na dalszą pogłębioną diagnozę w PPP.
 3. Warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne, integracyjne i profilaktyczne (radzenie sobie ze stresem i tremą, motywacja do nauki, kreatywność i myślenie twórcze, techniki uczenia się, profilaktyka zdrowia psychicznego, profilaktyka uzależnień, umiejętności psychospołeczne itp.).
 4. Pomoc mediacyjną i interwencyjną w sytuacji problemowej i kryzysowej w szkole, klasie.
 5. Konsultacje z rodzicami i nauczycielami w celu wspólnego rozwiązywania problemów i polepszenia komunikacji.
 6. Propagowanie wiedzy psychologicznej.
 7. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem i logopedą.
 8. Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi specjalistycznymi ośrodkami.

Zadania psychologa

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach do zadań psychologa należy:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień  uczniów  oraz  przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym  barier  i ograniczeń  utrudniających  funkcjonowanie  ucznia  i jego  uczestnictwo  w życiu  przedszkola,  szkoły i placówki;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących  barierę  i ograniczających  aktywne  i pełne  uczestnictwo  ucznia  w życiu  przedszkola, szkoły i placówki;
 3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom  i nauczycielom  w rozpoznawaniu  i rozwijaniu  indywidualnych  możliwości,  predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 • rozpoznawaniu indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn nie-powodzeń  edukacyjnych  lub  trudności  w funkcjonowaniu  uczniów,  w tym  barier  i ograniczeń  utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.