Przypominany, że 30 kwietnia 2022 r. upływa termin składania wniosków rekrutacyjnych oraz dotyczących zmiany instrumentu.

 

 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych Uczniów naszej szkoły do zapoznania się z zasadami zdobycia Karty rowerowej.

  • • Kartę rowerową może zdobyć uczeń, który ma ukończone 10 lat.
    Egzamin na kartę rowerową podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną.
  • • Uczeń przystępuje do egzaminu teoretycznego. Egzamin przeprowadzany będzie w formie testu pisemnego składającego się z pytań jednokrotnego wyboru.

Wymagane wiadomości na część teoretyczną:
• przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych i rowerzystów,
• zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,
• znaki drogowe pionowe i poziome,
• udzielanie pierwszej pomocy,
• obsługa techniczna roweru.

Wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała, co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.

  • Część praktyczna egzaminu na kartę rowerową, odbywać się będzie na placu przed budynkiem szkoły. Uczeń w czasie egzaminu posiada swój rower z niezbędnym wyposażeniem oraz kask rowerowy. Rodzic lub opiekun prawny jest obecny z uczniem na egzaminie praktycznym.

Terminy egzaminów:

- część teoretyczna  14 maja 2022 r.

- część praktyczna – 21 maja 2022 r.

Chęć zdobycia karty rowerowej uczniowie zgłaszają do nauczyciela techniki i informatyki Pana Tadeusza  Bagińskiegodo dnia
29 kwietnia 2022 r.

Kartę rowerową wydaje się nieodpłatnie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu wykroczeń dotyczące art. 94. - [Prowadzenie pojazdu bez uprawnienia] , dodano nowy paragraf w brzmieniu:§ 1a. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych.

 
Od dnia 11 kwietnia 2022 r. zostaje zamknięte wejście B dla uczniów klas 1 - 3 OSM I st. (przy sali 108).
Wszyscy uczniowie wchodzą i wychodzą ze szkoły wejściem A (przy portierni).
Dostęp do domofonu świetlicowego pozostaje nadal otwarty.
W związku z przedłużeniem stopnia alarmowego BRAVO w województwie lubelskim informuję,
że od poniedziałku tj. 28 marca 2022 r. zezwalam na uczestnictwo rodziców/opiekunów prawnych w koncertach, popisach i występach swoich dzieci odbywających się na terenie szkoły. Zgoda udzielana jest po uprzednim zgłoszeniu listy chętnych do Dyrektora szkoły przez nauczyciela odpowiedzialnego za organizację wydarzenia. Ze względu na bezpieczeństwo rodzic może wejść wyłącznie wejściem głównym po uprzednim potwierdzeniu tożsamości oraz wpisaniu się do rejestru wejść i wyjść znajdującego się na portierni.
Jednocześnie informuję, że ostatnią decyzją Rady Ministrów w Dz. U. poz. 679 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii obowiązek noszenia maseczek zostaje zniesiony, ale nadal jest rekomendowany.

Podkategorie